• 1
  • 6

ඇයි cardone තෝරා

Xinle Hongtai වතුර කාන්දු යන්ත්ර සූත්ර උපකරණ කර්මාන්ත ශාලාව 1990 දී ආරම්භ කරන ලදී එය ජලයට ඔරොත්තු උපකරණ සංවර්ධනය සහ නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂිත අධි-තාක්ෂණික ව්යාපාර වේ. එහි ආරම්භයේ සිටම සමාගම පිහිටුවීමෙන් පසුව "Hongtai", විවිධ තරාතිරම්වල සගයන් විසින් සහාය සහ ප්රේමය, අපේ අවංක ස්තුතිය ප්රකාශ කරන්න. <br> Hongtai වතුර කාන්දු යන්ත්ර සූත්ර උපකරණ සමාගම, හතර ජාතික පළමු ජයග්රහණය කර ඇත

වැඩිදුර කියවන්න

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

සමාගම ප්රවෘත්ති

හිතන්න ඔබගේ කාලය

WhatsApp Online Chat !